Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vinarstvivalka.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
 2. Provozovatelem internetového obchodu je Ing. Karel Válka, Kroužek 428, Nosislav, 691 64, IČ: 40371557, DIČ: 5906200377
 3. Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se internetové adrese www.vinarstvivalka.cz a určeného k objednávání ze strany zákazníků, činí provozovatel zákazníkům výzvu k podávání návrhů (objednávek) na koupi zboží.
 4. Je-li kupující spotřebitelem, uzavírají strany prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvivalka.cz a následného jednání smlouvy o dodávce nápojů dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Ve smyslu ust. § 1840 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tyto smlouvy nepoužijí stanovení části čtvrté, hlavy I, dílu 4, oddílu 2 (uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory), pododdílu 1 občanského zákoníku.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Obdržení objednávky potvrzuje prodávající neprodleně kupujícímu elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká dodáním objednaného zboží kupujícímu, tj. v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Minimální množství pro jednu objednávku jsou 4 lahve (v jakémkoliv mixu).
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 6. Způsob placení kupní ceny a způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 7. Dodací podmínky jsou podrobně specifikovány na internetové adrese www.vinarstvivalka.cz/dopravni-rad. Tyto dodací podmínky jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 9. Za poslání zásilky účtuje provozovatel dopravné ve výší dle aktuálního ceníku společnosti TOP-TRANS podle počtu objednaných lahví (v případě doručení zásilky k zákazníkovi domů).
 10. Po registraci na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět objednání zboží (dále jen ,,můj účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 11. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vinarstvivalka.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

III. Cena zboží a dodací podmínky

 1. Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Není – li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Ceny zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • Platba předem na účet – Zvolíte-li platbu předem na účet, zašleme Vám po zpracování Vaší objednávky podklady pro provedení platby na Váš email. Jako variabilní symbol platby je potřeba vždy uvést číslo objednávky. Po připsání platby na náš účet objednávku odešleme. V případě, že Vaši platbu neobdržíme do pěti pracovních dnů, budeme nuceni objednávku stornovat.
 • Hotově – Je možná pouze ve Vinařství Válka na adrese Kroužek 428, Nosislav 691 64.
 • Platba kartou nebo rychlým převodem – Zvolíte-li platbu kartou nebo rychlým převodem, budete přesměrováni na stránky poskytovatele platební brány ComGatem, kde uskutečníte transakci a následně budete přesměrováni opět na stránky Vinařství Válka. Po připsání platby na náš účet objednávku odešleme. V případě, že Vaši platbu neobdržíme do pěti pracovních dnů, budeme nuceni objednávku stornovat.

IV. Přeprava a doprava

 1. Nabízíme přepravu zboží po České Republice a EU. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího odeslány nejpozději do 5 pracovních dní po obdržení platby na účet prodávajícího, maximálně však do dvou týdnů od zaslání objednávky. Při převzetí zboží kupující zkontroluje, zda není obal porušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírá, nebo provede reklamaci přímo s přepravcem. Při osobním odběru je převzetí možné po přijetí emailu, že objednávka byla dokončena.
 2. Doprava pro Brno a okolí, stejně tak vyzvednutí ve vinařství je zdarma. Doprava pro Brno a okolí se myslí maximálně v okruhu 5 km od hranic katastru města Brna.

V. Reklamační řád, vrácení zboží a peněz

 1. V případě, že zásilka vykazuje zjevné vady přepravního obalu (protržení, rozbití, apod.) nebo obsahu (zvuk zjevně rozbitých láhví, prosakování vína obalem apod.), je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.
 2. Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem zaslaným na adresu info@vinarstvivalka.cz . Prodávající přijme též reklamace uplatněné kupujícím osobně v provozovně na adrese Kroužek 428, Nosislav 691 64. V oznámení o reklamaci kupující mimo jiné označí nezaměnitelně dodávku zboží, která reklamované zboží obsahovala, a to např. číslem objednávky, příp. údajem o tom, že zboží bylo koupeno prostřednictvím internetového obchodu www.vinarstvivalka.cz.
 3. Zjistí-li kupující, že zboží má vady, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží prodávajícímu vrátí v původním obalu – láhvi opatřené původní zátkou a plné (s původním obsahem) alespoň ze dvou třetin tak, aby vada mohla být přezkoumána. Kupující doručí reklamované zboží na svůj náklad prodávajícímu na adresu provozovny Kroužek 428, Nosislav 691 64. Kupující vytkne vadu zboží buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. V případě oprávněné reklamace prodávající kupujícímu nahradí náklady vynaložené kupujícím na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, a to do výše odpovídající nejlevnějšímu z obvyklých způsobů doručení zboží.
 4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné důvodnění zamítnutí reklamace. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace vydá prodávající kupujícímu při osobním uplatnění reklamace kupujícím okamžitě na místě samém a v případě písemné reklamace bez zbytečného odkladu (zpravidla do 3 pracovních dnů) e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího. Písemné potvrzení o vyřízení reklamace vydá prodávající kupujícímu ve lhůtách dle odstavce 5 tohoto reklamačního řádu e-mailem zaslaným kupujícímu na adresu kupujícího, která je prodávajícímu známa, anebo poštovní zásilkou též na adresu kupujícího, příp. si je po dohodě kupující vyzvedne na místě, kde reklamaci uplatnil.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Je-li zboží vadné, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad anebo přiměřenou slevu. Není-li dodání nového zboží bez vad možné (např. v důsledku vyčerpání zásob), může kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může od smlouvy odstoupit též pro opakovaný výskyt vady a rovněž tehdy, pokud prodávající reklamaci včas nevyřídí.
 7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
 8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
 9. Ustanovení odstavců 4, 5, 7 a 8 tohoto reklamačního řádu se nepoužijí v případě, kupuje-li věc v internetovém obchodě podnikatel ve zřejmé souvislosti s vlastní podnikatelskou činností. V takovém případě se postupuje dle příslušných ustanovení zákona.
 10. Při dodání nového zboží bez vad si prodávající ponechá vadné zboží převzaté od kupujícího pro účely posouzení reklamace.
 11. Při oprávněné reklamaci se strany budou snažit dohodnout na možné výměně zboží, pokud toto nebude možné, prodávající vrátí peníze kupujícímu způsobem, jakým byla platba ze strany kupujícího realizována, nejpozději do 30 dní od podání reklamace.

VI. Mimosoudní vyrovnání

 1. Mimosoudní vyrovnání se spotřebiteli zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vinarstvivalka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz
 3. Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz
 4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumer/odr/.

VII. Ochrana osobních dat

 1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje v souvislosti s plněním dle této smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), případně dalšími předpisy na ochranu osobních údajů (dále společně s GDPR jen: „Předpisy na ochranu osobních údajů“)
 2. Klient a Poskytovatel při plnění této smlouvy vystupují jako správci osobních údajů Uživatelů ve smyslu Předpisů na ochranu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že se smluvní strany do určité míry společně podílí na stanovení účelu zpracování, dohodly se smluvní strany na vymezení odpovědnosti za plnění povinností dle GDPR jak je uvedeno dále:
  • Informační povinnost vůči Uživatelům ve smyslu čl. 12 až 14 GDPR plní každá smluvní strana samostatně.
  • Výkon práv subjektů údajů ve smyslu č. 15 až 23 GDPR umožňuje každá ze smluvních stran samostatně.
  • Ohlašovací povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 33 GDPR a oznamovací povinnost vůči subjektu údajů ve smyslu čl. 34 GDPR má každá smluvní strana samostatně, je však povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat.
 3. Smluvní strany prohlašují, že přijaly taková technická a organizační opatření, která zaručují ochranu všech osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto smlouvou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jejich jinému zneužití. Mezi takové opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s používanými informačními systémy. Předání dat mezí Klientem a Poskytovatelem bude probíhat v zabezpečeném formátu.
 4. Každá smluvní strana odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění této smlouvy přicházejí do styku s osobními údaji.
 5. Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.vinarstvivalka.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.